Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự » Tin Thái Bình » Giao ban công tác xây dựng Đảng quý I năm 2019

Tin Thái Bình

Giao ban công tác xây dựng Đảng quý I năm 2019

Ngày đăng: 10/04/2019 In trang
Chiều ngày 10/4, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị giao ban về kết quả công tác xây dựng Đảng quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2019.

 

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Quý I năm 2019, các ban Đảng và các đơn vị đã bám sát nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch của tỉnh, tích cực triển khai các nhiệm vụ theo chức năng, vai trò đạt được nhiều kết quả.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu ban hành Nghị quyết số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường giáo dục, phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước, cách mạng của quê hương Thái Bình cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tham mưu chỉ đạo, tổ chức quán triệt, phổ biến các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện thường xuyên, có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền; rà soát, tham mưu kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận xã hội của tỉnh, của huyện…

Ban Tổ chức Tỉnh ủy tập trung tham mưu báo cáo kết quả kiểm điểm, đánh giá tổ chức cơ sở đảng, đảng viên năm 2018; kết quả đánh giá, phân loại đối với các chức danh cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý năm 2018; tham mưu các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác tổ chức xây dựng Đảng; luân chuyển, điều động, kiện toàn các chức danh cán bộ lãnh đạo khuyết thiếu diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; tham mưu chỉ đạo thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Ban Nội chính Tỉnh ủy tham mưu triển khai Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 9/11/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc; tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành 9 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về công tác nội chính và phòng chống tham nhũng.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã chỉ đạo, hướng dẫn các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp xây dựng, thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019.

Ban Dân vận Tỉnh ủy đã tham mưu ban hành Thông báo kết luận về các nội dung giám sát, phản biện xã hội năm 2019 của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; tham mưu tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với đại diện nhân dân huyện Tiền Hải, Thái Thụy…

Văn phòng Tỉnh ủy đã tham mưu với Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện có hiệu quả chương trình làm việc, kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

Sau khi nghe các đại biểu phát biểu ý kiến, phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: Những kết quả đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng thời gian qua đã có sự đóng góp quan trọng, tích cực của các ban Đảng và các đơn vị. Các ban Đảng và các đơn vị đã chủ động, kịp thời tham mưu cho Thường trực Tỉnh ủy triển khai quán triệt và tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách, các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương trên tất cả các lĩnh vực, nhất là công tác xây dựng Đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng và đổi mới phương thức hoạt động của chính quyền từ tỉnh tới cơ sở. 

Tuy nhiên, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như: Việc nắm tình hình và chủ động trong tham mưu đề xuất ở một số ban, đơn vị có những việc chưa kịp thời; việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương còn chậm; sự phối hợp giữa các cơ quan có lúc chưa tốt.

Để thực tốt các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các ban, đơn vị khẩn trương xây dựng và hoàn thiện quy chế làm việc của mình trên cơ sở đề án sắp xếp lại tổ chức hoạt động theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và kịp thời triển khai thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ của mỗi ban, đơn vị.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Thành Tâm

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chú trọng chỉ đạo, hướng dẫn công tác tuyên truyền đối với các cơ quan truyền thông và hệ thống làm công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh về quan điểm, đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các chỉ thị, nghị quyết của tỉnh trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là những nghị quyết gần đây của Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Trong tuyên truyền, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu cần phản ánh, phân tích, mổ sẻ, thêm nhiều phóng sự, bài điều tra để làm sáng tỏ các vấn đề có tính chất chân lý, tính chất chỉ đạo thực hiện; đồng thời thông qua đó biểu dương những tập thể, cá nhân làm tốt, nghiêm túc phê bình những tập thể, cá nhân làm chưa tốt. 

Chú ý trong tuyên truyền phải bảo đảm tính thời sự, tính hệ thống có chiều sâu, đặc biệt là tính chính trị. Chú trọng tổ chức lực lượng đấu tranh, phản bác các quan điểm, thông tin sai trái. 

Tổ chức, thiết lập lại lực lượng để nắm và dự báo tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Quan tâm chỉ đạo tổng kết các nghị quyết, tình hình thực tiễn ở các địa phương để đề xuất các chủ trương, cơ chế, chính sách cho tỉnh. 

Đôn đốc, nghiên cứu biên soạn và phát hành lịch sử đảng bộ địa phương đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục lịch sử; phối hợp chỉ đạo tốt các mặt công tác khoa giáo, các lĩnh vực xã hội...

Đối với Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẩn trương tham mưu cho cấp ủy tỉnh tiến hành kiện toàn Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần 1 và triển khai rà soát hoàn thiện quy hoạch đối với diện cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; tham mưu kiện toàn các chức danh khuyết thiếu của các ngành, các địa phương, cán bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. 

Đôn đốc triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Trung ương về công tác cán bộ. Tham mưu xây dựng, thực hiện các văn bản chỉ đạo và các quy định của Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy về công tác xây dựng Đảng. Tham mưu để Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo tổng kết các nghị quyết về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Ban Nội chính Tỉnh ủy tiếp tục theo dõi đôn đốc các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc tiếp nhận, giải quyết đơn thư và công tác tiếp dân. Tham  mưu ban hành quy chế tổ chức tiếp dân và đối thoại với dân của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng. Giúp cấp ủy trong việc đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan trong khối nội chính, tư pháp thực thi các nghị quyết của Đảng về công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng.

Đối với Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, đồng chí đề nghị cần tập trung tham mưu để triển khai thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát trong chương trình kiểm tra giám sát của cấp ủy tỉnh và Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy năm 2019. Tập trung hướng dẫn và giúp đỡ về mặt nghiệp vụ đối với cấp ủy và ủy ban kiểm tra cấp ủy cấp dưới. Tiếp nhận và xử lý kịp thời các đơn thư theo thẩm quyền và tham mưu cho cấp ủy giải quyết.

Đối với Ban Dân vận Tỉnh ủy cần chỉ đạo MTTQ, các tổ chức thành viên làm tốt công tác tuyên truyền, vận động. Chỉ đạo tổ chức lực lượng nắm chắc tình hình nhân dân, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền cùng cấp giải quyết tình hình từ lúc mới phát sinh ngay từ cơ sở. Tích cực tham mưu tổng kết các nghị quyết của Trung ương, văn bản chỉ đạo của tỉnh về công tác vận động quần chúng. Quan tâm đôn đốc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Văn phòng Tỉnh ủy khẩn trương chấn chỉnh, tổ chức lại lực lượng, làm tốt việc tổng hợp tình hình, cung cấp thông tin phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy. Khẩn trương triển khai xây dựng và ban hành quy chế làm việc của Văn phòng. Phối hợp với các ban Đảng để giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy sớm sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện quy chế làm việc theo quy định của Trung ương đã ban hành. Phối hợp tham mưu thực hiện chương trình làm việc hàng tuần, tháng, quý, năm của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

                                                         Thu Thủy

 

 

Theo baothaibinh.com.vn

 

Tin mới ...
Tin cũ hơn ...

Đánh giá của bạn

Tên của bạn
Đánh giá
Mã bảo vệ

Hiện có 0 đánh giá

Album ảnh, Đại Hội VIII - Hội đồng hương Thái Bình CHLB Đức, Berlin 16.05.2016

Giới thiệu

Thanh niên & Sinh viên Thái bình

Hát xẩm - Hồng Tươi - Hoàng Thị Dư - Xuân Phương - Trà Giang

 

 

Tin được quan tâm

Back To Top