Bạn đang xem: Trang chủ » Thời sự » Tin Thái Bình » Tiếp tục đổi mới, nâng cao sức thuyết phục, tính chiến đấu và hiệu quả của công tác tuyên giáo

Tin Thái Bình

Tiếp tục đổi mới, nâng cao sức thuyết phục, tính chiến đấu và hiệu quả của công tác tuyên giáo

Ngày đăng: 01/08/2015 In trang
Thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, những năm qua, Thái Bình đã đạt được những thành tựu toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Song hành với tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã không ngừng đổi mới, nâng cao sức thuyết phục, tính chiến đấu và hiệu quả hoạt động; tham gia tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đản
Thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp, những năm qua, Thái Bình đã đạt được những thành tựu toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, góp phần tăng cường sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân. Song hành với tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của đất nước, công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh đã không ngừng đổi mới, nâng cao sức thuyết phục, tính chiến đấu và hiệu quả hoạt động; tham gia tích cực vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".
Các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Đàm Văn Vượng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Là cơ quan thường trực bộ phận giúp việc, bộ phận chuyên trách, ban tuyên giáo các cấp bám sát thực tiễn, tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với nhiều hình thức sáng tạo, hiệu quả. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác thành một nội dung trọng tâm và thường xuyên trong tổ chức đảng, đoàn thể và trong các trường học trên địa bàn tỉnh.

Công tác tuyên truyền miệng; nghiên cứu, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội và tổ chức mạng lưới cộng tác viên dư luận xã hội được cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể quan tâm thực hiện. Thông qua các hội nghị báo cáo viên, giao ban thường kỳ, tổ chức lấy ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào dự thảo văn kiện đại hội đảng các cấp; các diễn đàn trao đổi, đối thoại về cơ chế, chính sách, chủ trương mới của tỉnh, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; phát hành Bản tin Thông báo nội bộ, Bản tin Kinh tế - Xã hội Thái Bình, Bản tin Thông tin tham khảo đã định hướng, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Việc đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; nghiên cứu, tổng kết những vấn đề lý luận và thực tiễn của địa phương được chú trọng, góp phần phát hiện, biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trên mọi lĩnh vực.

Các đại biểu dự hội nghị quán triệt, triển khai Nghị quyết Trung ương 10 (khóa XI).

Trong nghiên cứu, biên soạn lịch sử Đảng và lịch sử truyền thống của các địa phương, đơn vị, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã phối hợp cùng các ngành, địa phương tham mưu tổ chức và tham gia nhiều hội thảo khoa học về truyền thống lịch sử mảnh đất, con người Thái Bình. Tiêu biểu như hội thảo khoa học “Thái Bình - 125 năm hình thành và phát triển”, hội thảo khoa học về cuộc đời và sự nghiệp của các danh nhân người Thái Bình (Ngô Quang Bích, Nguyễn Công Trứ, Hoàng Văn Thái…). Đến hết tháng 6/2015, có 243/286 (bằng 84%) đảng bộ xã, phường, thị trấn và 21 sở, ban, ngành đã xuất bản lịch sử đảng bộ, lịch sử truyền thống.

Công tác phối hợp giữa ngành Tuyên giáo với các cơ quan quản lý nhà nước trong triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết các vấn đề bức xúc của nhân dân có chuyển biến tích cực. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo chí, xuất bản và quản lý lễ hội được tăng cường. Đã triển khai nhiều biện pháp đấu tranh, phê phán những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm chuẩn mực đạo đức xã hội.

Việc theo dõi, đánh giá hoạt động, tham gia xây dựng bộ máy, tổ chức cán bộ của toàn ngành đạt được nhiều kết quả. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu với Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định số 2195-QĐ/TU về tổ chức hoạt động đội ngũ giảng viên lý luận chính trị kiêm chức trong Đảng bộ tỉnh, Quy định số 2196-QĐ/TU về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức và hoạt động của ban tuyên giáo đảng ủy xã, phường, thị trấn; từng bước kiện toàn, đổi mới nội dung, phương pháp giảng dạy tại trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố theo hướng gắn lý luận với thực tiễn, giải quyết những vấn đề đặt ra tại địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tuyên giáo còn một số hạn chế: chất lượng học tập, quán triệt, phổ biến chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống hiệu quả chưa cao. Đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, chống âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực phản động chưa sắc bén, kịp thời. Công tác nắm bắt dư luận xã hội, dự báo và tham mưu chỉ đạo định hướng tư tưởng có lúc, có nơi còn chưa kịp thời. Việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 03 ở một số địa phương, cơ sở còn hình thức, chưa phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng được nhiều gương điển hình mới trong học tập, làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

Những năm tới, công tác tuyên giáo của cả nước nói chung và Thái Bình nói riêng đứng trước bối cảnh quốc tế và tình hình trong nước, trong tỉnh có nhiều khó khăn, thách thức, diễn biến phức tạp, khó lường, đòi hỏi phải tập trung, phát huy cao độ trí tuệ, tâm huyết, kinh nghiệm, khắc phục những yếu kém, hạn chế. Trọng tâm là, nâng tầm chất lượng tham mưu, tính thuyết phục và tính chiến đấu nhằm tăng cường sự thống nhất về tư tưởng chính trị trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội; tiếp tục giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng, bảo vệ và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, năng lực dự báo; tăng cường tọa đàm, đối thoại, hướng về và phục vụ cơ sở; triển khai công tác tư tưởng gắn với từng đối tượng cụ thể. Chủ động phát hiện những vấn đề mới nảy sinh, tham gia giải quyết những điểm nóng, bức xúc trong xã hội, tránh bị động, bất ngờ. Kịp thời uốn nắn những nhận thức lệch lạc, mơ hồ; nhạy bén, sắc sảo, linh hoạt trong đấu tranh phê phán những quan điểm sai trái, bác bỏ những luận điệu xuyên tạc, thù địch, kiên quyết làm thất bại âm mưu "diễn biến hoà bình" trong lĩnh vực tư tưởng, các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Phát hiện, khẳng định các nhân tố mới, lấy cái đẹp dẹp cái xấu, cái tích cực đẩy lùi cái tiêu cực, tăng sức đề kháng, phòng chống tự diễn biến, tự chuyển hóa; phát huy dân chủ, tinh thần sáng tạo, tự lực, tự cường, tạo phong trào hành động cách mạng thiết thực trong nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh; tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Bám sát chương trình làm việc của ban chấp hành đảng bộ, của ban thường vụ và thường trực cấp ủy, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn, chủ động tham mưu, đề xuất những vấn đề và nội dung nhằm triển khai hiệu quả các chương trình, đề án công tác tuyên giáo. Phát huy vai trò và trách nhiệm người đứng đầu các cấp ủy đảng trong định hướng, ưu tiên lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác tư tưởng ở địa phương, đơn vị.

Đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, giải đáp có căn cứ khoa học những vấn đề mà thực tiễn đặt ra, cung cấp luận cứ khoa học cho những quyết sách của các cấp ủy đảng, chính quyền trong chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội.

Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, quy chế làm việc của ban tuyên giáo các cấp. Xây dựng đội ngũ cán bộ tuyên giáo có bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, có trình độ lý luận, chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới đất nước, hội nhập quốc tế.

Thực tiễn đặt ra cho công tác tuyên giáo và những người làm công tác tuyên giáo của Đảng bộ tỉnh trách nhiệm hết sức nặng nề nhưng cũng vô cùng vẻ vang. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, sự ủng hộ, cổ vũ của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo nêu cao tinh thần đoàn kết, sáng tạo, đổi mới toàn diện, hiệu quả các mặt công tác, xứng đáng với sự tin tưởng của Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Đàm Văn Vượng
(Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Đồng chí Nguyễn Bá Côn, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

85 năm qua, cùng với cả nước, công tác tuyên giáo của Đảng bộ Thái Bình đã đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong mỗi dấu mốc lịch sử quan trọng: từ cuộc biểu tình của nông dân Duyên Hà - Tiên Hưng và Tiền Hải năm 1930, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945, thắng lợi của hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược và gần 30 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước… đều ghi nhận những đóng góp của công tác tuyên giáo. Tự hào với truyền thống của ngành, 85 năm qua, những người làm công tác tuyên giáo Thái Bình không ngừng học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, đắm mình trong thực tiễn, bám sát đường lối của Đảng, bám sát cơ sở, làm tốt công tác giáo dục, vận động cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân thực hiện đạt mục tiêu Đảng và Bác Hồ đã vạch ra. Trong giai đoạn hiện nay, công tác tuyên giáo của Đảng phải tiếp tục đổi mới cả về lý luận và thực tiễn; đúc kết, tổng kết, đưa ra những định hướng, dự báo để cán bộ, đảng viên và quần chúng có hành động cách mạng đúng đắn, góp phần đưa Thái Bình sớm trở thành tỉnh nông thôn mới, tỉnh gương mẫu về mọi mặt như Bác Hồ hằng mong muốn.

Đồng chí Đỗ Mạnh Viết, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Vũ Thư

85 năm qua, công tác tuyên giáo của Huyện ủy Vũ Thư đã tích cực, sáng tạo, phối hợp hiệu quả, chủ động nắm tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng thông tin, tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham mưu cho cấp ủy các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện. Thời gian tới, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo của Huyện ủy Vũ Thư sẽ đổi mới công tác tuyên giáo với phương châm "Hướng về cơ sở" và "Toàn Đảng làm công tác tư tưởng", đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị về công tác tư tưởng; làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy các cấp, góp phần củng cố sự thống nhất tư tưởng, chính trị trong Đảng, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo sức mạnh tổng hợp hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. Đồng thời, thường xuyên học tập, trau dồi kiến thức, nâng cao bản lĩnh chính trị, kiên định và tuyệt đối trung thành với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng mới; nâng cao chuyên môn nghiệp vụ; tăng cường phối hợp với các ngành trong khối tư tưởng - văn hóa trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Đồng chí Phan Đình Chưởng, báo cáo viên Đảng bộ xã Tây Tiến, huyện Tiền Hải

Trong tình hình hiện nay, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cần được cụ thể hóa và thực thi một cách nghiêm túc có hiệu quả, điều đó đòi hỏi rất cao trách nhiệm, tâm huyết của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Xác định được vai trò, tầm quan trọng của công tác tư tưởng, bản thân tôi cũng như đội ngũ báo cáo viên cơ sở luôn khắc phục mọi khó khăn để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao. Trên cương vị là một báo cáo viên, không chỉ nắm vững các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, chuyển tải thông tin tới cán bộ, đảng viên và nhân dân để mọi người cùng hiểu và thực hiện mà còn phải tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Đồng chí Vũ Hữu Việt, Bí thư Chi bộ thôn Lê Lợi 2, xã Đông Xuân, huyện Đông Hưng

Quê hương Đông Xuân những năm gần đây đạt nhiều kết quả nổi bật trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là việc xây dựng thành công nông thôn mới. Có được những thành tích này là do thời gian qua, cấp ủy đã luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tư tưởng trong xây dựng Đảng. Việc tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nghị quyết, chỉ thị của các cấp đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân luôn kịp thời. Bên cạnh đó, những người làm công tác đảng, đội ngũ báo cáo viên đặc biệt chú trọng nắm tình hình dư luận xã hội, kịp thời phản ánh và tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền giải quyết những vấn đề nảy sinh trong nhân dân, góp phần tạo sự thống nhất về tư tưởng và hành động trong Đảng và trong nhân dân, từ đó động viên, cổ vũ cán bộ, đảng viên và nhân dân đoàn kết vượt qua khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra.

Thu Hiền - Thanh Huyền

[Trở về]  |   In    
Theo: Báo Thái Bình
Tin mới ...
Tin cũ hơn ...

Đánh giá của bạn

Tên của bạn
Đánh giá
Mã bảo vệ

Hiện có 0 đánh giá

 

 

Tin được quan tâm

Back To Top